Cam-drin Plant

Angen siarad?  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800     Swyddfa: 01248 670 628    E-bost: info@rasawales.org.uk

1

Effaith cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod
Mae effeithiau tymor hir o gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod yn medru achosi lawer o gyflyrau emosiynol, seicolegol a chorfforol. Gall brofiad o ymosodiadau neu gamdriniaeth rywiol ar wryw neu fenyw o unrhyw oedran gael effeithiau dinistriol ar bob agwedd o fywyd unigolyn – ei meddwl, ei corff, ei hymddygiad, ei meddyliau a’i teimladau.
Mae’r rhestr canlynol yn cynnwys rhai o effeithiau sydd yn cael eu cydnabod fel canlyniad o cham-drin rhywiol yn ystod plentyndod.
Mae pob goroeswr yn unigryw, allai dioddef rhai, y cyfan neu dim o’r symptomau canlynol:

 • Anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD)
 • Iselder
 • Pryder
 • Daduniad
 • Ôl-fflachiau
 • Hunllefau
 • Blinder a dicter
 • Meddyliau hunanladdol
 • Hunanladdiad
 • Camddefnyddio alcohol/chyffhuriau a dibyniaeth
 • Problemau rhywiol
 • Dryswch am rywioldeb
 • Anhwylderau bwyta
 • Hunan-niwed ac ymddygiad niweidiol
 • Anhwylder Personoliaeth Ffiniol
 • Anhwylder Hunaniaeth Datgysylltiad
 • Somatisation – trallod emosiynol a brofir fel poen corfforol
 • Cyfraddau uwch o gyflyrau corfforol fel clefyd y galon a chanser
 • Digartrefedd
 • Ad-erledigaeth
 • Puteindra
 • Ymddygiad troseddol (gan gynnwys troseddau rhywiol i’r lleiafrif)
 • Hunan-barch isel
 • Diffyg hyder
 • Problemau cwsg
 • Problemau rhianta
 • Problemau perthynasau

Os ydych yn goroeswr neu yn ddioddefwr o drais rhywiol, mae’r syniad y gallech gael eich effeithio a unrhyw un o’r symptomau uchod fod yn frawychus ac yn anodd. Mae RASASC yn ymdrechu i gael yr arbenigedd proffesiynol a dealltwriaeth empathig angenrheidiol i eich helpu chi i ddelio a’r anhawsterau yma sydd yn ganlyniad o gam-drin neu drais rhywiol.

Comments are closed.