I ddysgu mwy am ein gwasanaethau, gwyliwch yr hysbyseb a’r fideo byr hwn. Cynghorir disgresiwn gan fod y fideos hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai beri gofid i rai gwylwyr.

Angen siarad?

Cysylltwch â llinell gymorth Byw Heb Ofn
0808 80 10 800

I gyfeirio:-
Ffoniwch y swyddfa ar 01248 670 628 neu drwy ffurflenni atgyfeirio ar-lein

Cynnig cefnogaeth i unrhyw un yng Ngogledd Cymru sydd wedi dioddef Camdriniaeth Rhywiol neu drais

Os ydych angen SIARAD â rhywun, byddwn yma i WRANDO arnoch chi.

Croeso i Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

Mae Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth arbenigol a therapi i unrhyw un 3 oed a hŷn sydd wedi profi unrhyw fath o gam-drin rhywiol neu drais naill ai'n ddiweddar neu yn y gorffennol. Rydym ni hefyd yn cynnig cefnogaeth a therapi arbenigol i bartneriaid ac aelodau teulu’r rheiny sydd wedi dioddef oherwydd cam-drin rhywiol a thrais.

Rydym ni’n cynnig y dewis o weithwyr gwrywaidd neu fenywaidd yn ogystal â gwasanaeth Cymraeg neu Saesneg.

LLEOEDD AR GAEL I FERCHED YN UNIG

LLEOEDD AR GAEL I DYNION YN UNIG

Cysylltwch â Ni

Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

11 Ash Court, Ffordd y Llyn, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF
Swyddfa: 01248 670 628 | Llinell Gymorth: 0808 80 10 800
Ebost: info@rasacymru.org.uk

Rhoddwch

Gwerthfawrogir pob rhodd.
Bach neu Mawr
Un-tro neu yn fisol

Toggle Menu

Edrychwch ar ein Facebook a Twitter am newyddion neu ddigwyddiadau sydd i ddod


 

FacebookTanysgrifiwch i'n cylchlythyr

Gadael y Wefan