Adnoddau

  • 240620-racasc-leaflet

RASASC leaflet

(saesneg yn unig)

  • 010622-isva-1-eng
  • 010622-isva-2-eng

Taflen wybodaeth ISVA

  • 010622-emotional-support
Taflen Gymorth Emosiynol

  • 010622-specialist-support

Taflen Gymorth Arbenigol

 

Darllenwch Lyfrau Lles ar Bresgripsiwn – Iechyd Meddwl – lansiwyd y casgliad hwn ym mis Mehefin 2019 ac mae’r holl lyfrau ar gael o’r 9 brif llyfrgell yng Ngwynedd ac mewn llyfrgelloedd ledled Cymru. Gall pobl fenthyg y llyfrau unrhyw bryd o’u llyfrgell ac nid oes unrhyw ddirwyon ynghlwm â’r llyfrau hyn os ydynt yn cael eu dychwelyd yn hwyr - cliciwch yma

Llyfrau Llesol – rhestr 2016 ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yr ydych chi’n gyfarwydd â hi.
Rhestr Gymraeg – cliciwch yma
Rhestr Saesneg - cliciwch yma

Help Llaw Mewn Llyfr – rhestr mae Llyfrgell Gwynedd wedi’i rhoi at ei gilydd – ond nid yw hon yn rhestr arbenigol nac yn un sydd wedi’i hadolygu gan gymheiriaid. Rhagor o beth sydd ar gael - cliciwch yma

Mae gan y rhestrau ddolenni o dudalennau gwe Llyfrgelloedd Gwynedd – cliciwch yma (Cymraeg) NEU cliciwch yma

A Terrible Thing Happened – Margaret Holmes - Mae’r stori ddarluniadol hon, a gaiff ei hadrodd mewn ffordd ysgafn, yn cynnwys cymeriadau anifeiliaid ar gyfer plant sydd wedi gweld unrhyw fath o ddigwyddiad treisgar neu drawmatig gan gynnwys cam-drin corfforol, trais gangiau, damweiniau, llofruddiaeth, hunanladdiad a thrychinebau naturiol fel llifogydd neu dân. Cyhoeddiad Americanaidd.

 

Abuse: Sometimes families hurt – Yvonne Coppard – Adnodd trafod delfrydol ar gyfer Cyfnod Allweddol 3/4. Adrannau ar alcohol a dibyniaeth cyffuriau, iechyd meddwl, trais yn y cartref ac ati.

 

Cam-drin Plant – Pete Sanders - Llyfr am y pwnc.

 

Hurting Inside – Lois Arnold, Anne Magill - Canllaw ar gyfer pobl ifanc sydd mewn gofid oherwydd cam-drin neu esgeulustra rhywiol, corfforol neu emosiynol o unrhyw fath.

 

Out in the open: a guide for young people who have been sexually abused - Ouainé Bain a Maureen Sanders

 

Tell someone it happened to me – Nancy Flowers - Llyfr syml yn pwysleisio pwysigrwydd sut i ymateb i ymddygiad anghywir, drwy ddweud wrth rywun a pheidio â theimlo’n wael.

 

What’s Wrong With Bottoms? - Jenny Hessell & Mandy Nelson - Mae bachgen ifanc yn cael sylw di-groeso gan ewythr, ac yn penderfynu dweud wrth ei fam.

 

Whisper – Ruby C. Waddell - Stori sydd wedi’i hysgrifennu ar gyfer plant ifanc iawn, a’i hanelu at rieni a gwarcheidwaid i godi ymwybyddiaeth am adael i blant fod yn agored gyda’u meddyliau ac i beidio â chadw cyfrinachau. Yn y stori, mae gan Gemini gyfrinach. Dydy hi ddim yn gwybod beth i’w wneud, ac felly mae hi’n cadw’r gyfrinach hon rhag pawb. Mae’r stori yn dangos canlyniadau gweithredoedd Gemini a’r effaith y mae hyn yn ei chael arni hi. Nid yw natur y gyfrinach yn cael ei thrafod, er mwyn i blant allu uniaethu â hi a’u profiadau eu hunain.

Rhestr Lyfrau Iechyd Meddwl Cymru - cliciwch yma

 

Rydym ni wedi casglu ambell i adnodd a gwybodaeth ddefnyddiol:

 

Taflenni:

Dolenni:

Llinellau Cymorth:

  • Byw Heb Ofn 0808 8010800

Dynion:

Menywod:

Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc neu rywun sy’n pryderu drostynt, efallai y bydd yr adnoddau canlynol yn ddefnyddiol: