Angen siarad?

Cysylltwch â'n llinell gymorth
24 awr y dydd

0808 80 10 800

Mae angen cymorth arnaf

Gall cymryd y cam cyntaf o ddweud wrth rywun fod yn anodd iawn. Rydym ni’n deall pa mor anodd y gall hynny fod.

Rydym ni’n darparu amgylchedd cyfrinachol a diogel fel y gallwch gael mynediad at y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Mae RASASC Gogledd Cymru yn cynnig gwasanaeth cyfartal i ddynion, menywod a phlant. Ar gais, gallwn ddarparu lleoedd i ferched yn unig neu ddynion yn unig.

Gallwch gael cefnogaeth ar unwaith trwy ffonio’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800.

I drefnu cefnogaeth un i un a/neu gwnsela – ffoniwch ein swyddfa ar 01248 670 628 i drafod eich anghenion ac i drefnu asesiad.

Ymholiadau’r cyfryngau – os oes gennych chi ymholiad y cyfryngau ar faterion lleol yn ymwneud â cham-drin rhywiol neu drais, e-bostiwch info@rasawales.org.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 01248 670 628.

Os ydych chi wedi profi ymosodiad neu drais rhywiol yn ddiweddar, gall fod yn frawychus gwybod ble i ddechrau.

Os oes angen Cymorth arnoch ar unwaith:
Os ydych chi mewn perygl neu angen sylw meddygol brys, gallwch ffonio 999 i siarad â'r heddlu neu ofyn am ambiwlans neu fynd yn syth i'ch adran Damweiniau ac Argyfyngau agosaf.

Os oes rhywbeth newydd ddigwydd i chi, efallai eich bod eisiau:

 • Ceisio cyrraedd rhywle sy'n teimlo'n ddiogel.
 • Ceisio cadw'n gynnes (fe allech chi fod mewn sioc).
 • Gweld a all ffrind neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt fod gyda chi.
 • Siarad â rhywun am yr hyn sydd wedi digwydd.
 • Os nad ydych chi'n teimlo fel dweud wrth ffrind neu aelod o'r teulu eto, gallwch ffonio'r llinell gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800

Os ydych chi’n meddwl am roi gwybod i’r heddlu
Eich penderfyniad chi yn llwyr yw adrodd y mater i'r heddlu ai peidio. Ni all unrhyw un arall wneud y dewis hwnnw i chi, ac ni ddylent chwaith.
Os byddwch yn adrodd, cynhelir archwiliad meddygol i gasglu unrhyw dystiolaeth fforensig. Mae hon yn dystiolaeth y gellir ei chasglu trwy brofion gwyddonol, fel DNA o wallt neu hylifau'r corff.

Os nad ydych chi’n siŵr eto a ydych am adrodd i'r heddlu, ond eich bod yn meddwl y gallech ar ryw adeg, gallwch gael archwiliad meddygol fforensig yng Nghanolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) Amethyst, Bae Colwyn (i gael gwybodaeth bellach, cymerwch gip ar SARC Amethyst). Yma, gellir storio tystiolaeth fforensig ar gyfer y dyfodol.

Gallwch gyfeirio'ch hun am ein cefnogaeth a'n therapi trwy'r ffurflen gyfeirio ar-lein, trwy'r llinell gymorth Byw Heb Ofn neu trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol yn ein swyddfa ar 01248 670 628 neu drwy anfon e-bost atom: info@rasawales.org.uk

A gawsoch chi eich treisio, eich cam-drin yn rhywiol neu a ydych chi wedi dioddef ymosodiad rhywiol yn y gorffennol? Rydym ni yma i chi waeth pryd y digwyddodd.

P'un a oeddech chi'n oedolyn a/neu'n blentyn pan ddigwyddodd, gall treisio a thrais rhywiol gael effaith fawr ar eich iechyd, eich bywyd a'ch perthnasoedd. Gall rhai o'r rhain bara am amser hir.
Er enghraifft, efallai eich bod yn:

 • Dioddef o iselder, gorbryder, yn cael pyliau o banig neu ffobias.
 • Teimlo’n ddig, yn teimlo cywilydd, yn drist, yn teimlo’n ddiwerth neu’n ofnus.
 • Crio dipyn, neu’n ei chael hi’n anodd teimlo neu ddangos emosiwn.
 • Dioddef o feddyliau ac atgofion aflonyddus neu ymwthiol.
 • Dioddef o symptomau corfforol anesboniadwy, gan gynnwys poen a salwch.
 • Teimlo eich bod yn cael rhyddhad drwy niweidio eich hun – efallai drwy dorri, llosgi, esgeuluso eich anghenion a’ch iechyd, neu yfed ac ysmygu gormod.

Efallai y byddwch hefyd yn gweld bod rhai pethau yn sbarduno atgofion byw o'r hyn a ddigwyddodd i chi. Efallai y byddwch hyd yn oed yn teimlo eich bod yn mynd drwyddo eto.
P'un a yw rhai o'r pethau hyn yn digwydd i chi ai peidio – neu p’un a ydych chi'n byw gydag effeithiau eraill trais rhywiol nad ydynt wedi'u rhestru yma – mae eich profiad yn real, yn ddilys ac yn perthyn i chi. Nid oes unrhyw ffordd gywir nac anghywir i fod neu deimlo, ac nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Fe allwch chi gyfeirio eich hunain i geisio ein cefnogaeth a/neu therapi trwy ein ffurflen gyfeirio ar-lein, ffonio Llinell Gymorth Byw Heb Ofn neu drwy ffonio ein swyddfa yn uniongyrchol ar 01248 670 628.

Gallwn hefyd eich helpu i gael mynediad at y Gwasanaeth Eiriolaeth Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA) trwy eich cynghori/eich cyfeirio at Ganolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) Amethyst ym Mae Colwyn. Mae'r ISVA ar gael i gefnogi unrhyw un sydd wrthi’n mynd trwy'r gwasanaeth cyfiawnder troseddol neu'n ystyried rhoi gwybod i'r heddlu am yr hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw.

Mae'r ISVA yn wasanaeth arbenigol hyfforddedig sydd yno i ddarparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i unrhyw un sydd wrthi'n mynd trwy'r system cyfiawnder troseddol.

Gallant gwrdd â chi os nad ydych chi wedi penderfynu p’un a ydych am adrodd i'r heddlu ai peidio â thrafod y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael i chi.


RCEW Standards Kitemark
image
image
Gadael y Wefan