Swyddi

Swydd wag: Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Rhywiol i ymuno â’n helusen, i weithio gyda chleientiaid agored i niwed sydd wedi profi cam-drin plant yn rhywiol, trais rhywiol a/neu gamdriniaeth yng Ngogledd Cymru. A hoffech chi ymuno â thîm agos a derbyn hyfforddiant parhaus, cyfraniadau pensiwn ac oriau gwaith hyblyg?

Teitl y Swydd: Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol
Wedi’i lleoli yn: Bangor (a theithio ar draws Gogledd Cymru)
Yn atebol i: Pennaeth Gweithrediadau/Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Cyflog/Gradd: £31,061 - £34,061 yn ddibynnol ar profiad pro-rata
Oriau: 35 awr yr wythnos
Contract: Contract cyfnod penodol tan 31ain Mawrth 2025.

Hysbyseb Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol (PDF)

Disgrifiad swydd (PDF)

Manyleb Person (PDF)

Ffurflen Gais (PDF) / Ffurflen Gais (Word)

Mae Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru yn asiantaeth arbenigol sydd wedi hen ennill ei phlwyf, gan weithio yn y sector gwirfoddol i gynnig gwasanaeth cwnsela, eiriolaeth a chymorth i oroeswyr trais rhywiol.

Pan fyddwch yn ymuno â Chanolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru, byddwch yn ymuno â thîm o bobl amrywiol, ymroddedig, medrus a phrofiadol sydd ag angerdd am ddarparu’r gwasanaeth a’r eiriolaeth orau i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol. Rydyn ni’n dîm clos sy’n herio ac yn cefnogi ein gilydd i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud y pethau iawn yn y ffordd iawn.

Mae gennym fuddion a chefnogaeth wych ar waith a byddwn yn rhoi'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen arnoch i ragori.

Rydyn ni’n llunio rhestr fer o ymgeiswyr swyddi ar sail cymwysterau, sgiliau a phrofiad amlwg sy'n berthnasol i'r rôl yn unig. Serch hynny, oherwydd natur ein gwaith gyda'n cleientiaid, ar gyfer rhai rolau dim ond ceisiadau gan ymgeiswyr benywaidd y gallwn eu hystyried.

Cydraddoldeb rhywiol

Mae Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru yn recriwtio gwirfoddolwyr a staff benywaidd ar gyfer rolau penodol, a fydd yn gweithio gyda goroeswyr trais rhywiol o dan Atodlen 9, Rhan 1, Paragraff 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010.